YHS_8138

Stichting Fluenta

Stichting Fluenta heeft 19 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, IJsselstein en Leersum en daarnaast ook een school voor speciaal basisonderwijs gelegen in de plaats Vianen. Het stichtingskantoor van Fluenta biedt scholen ondersteuning op het gebied van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financiën, huisvesting en opleiden in de school. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de website www.fluenta.nl.

Geloof in de toekomst

Stichting Fluenta hanteert het motto ‘Geloof in de toekomst’. Wij geloven in kinderen, zij zijn onze toekomst. Daarnaast geloven wij in protestants-christelijk onderwijs. Wij handelen daarbij vanuit drie kernwaarden uit ons Koersplan: verbinden, verwonderen en verantwoorden.

Samenwerking met de Marnix Academie

De scholen van Stichting Fluenta hebben ook een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen zijn gecertificeerd om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), in Utrecht.

In het partnerschap nemen innovatie en onderzoek een belangrijke plaats in. Zo nemen docenten en studenten van de Marnix Academie en leraren uit de beroepspraktijk deel aan leerwerkgemeenschappen. Ze doen onderzoek om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool.

Naast school- en opleidingsontwikkeling draait het in het partnerschap om samenwerking. Enkele voorbeelden: leraren van basisscholen en docenten van de Pabo verzorgen samen workshops ten behoeve van studenten, leraren van de partnerscholen geven gastcolleges op de opleiding, basisschoolleraren zijn betrokken bij toetsing van het praktijkleren van studenten en Pabodocenten nemen als vakspecialist deel aan leerwerkgemeenschappen in de basisschool.

Verzekeringen/Aansprakelijkheid

Stichting Fluenta heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering bij Raetsheren van Orden.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schades als een kapotte bril, fiets, etc. vallen niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school werken, of actief zijn (personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er zijn twee aspecten die vaak aanleiding geven tot misverstand.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en/of buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is onterecht.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld een bal komt tegen een bril tijdens de gymnastiekles. Dergelijke schades vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en worden dan ook niet door de schoolverzekering vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kind. Wanneer een leerling tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn daar dus in de eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. De leerkracht neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. De interne contact persoon op De Pijler is Inge Kuipers. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit. Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school.

De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag en/of naar de Landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. (Stichting GCBO Website: www.gcbo.nl).

Stichting Fluenta hanteert een Klachtenregeling afgeleid van het modelreglement van Verus voor Christelijk Onderwijs te Woerden. De klachtenregeling vind u hier.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten:

  1. overleg altijd eerst met de groepsleerkracht van uw kind; bij onvoldoende resultaat
  2. overleg met de directie of
  3. overleg met de interne contactpersoon; bij onvoldoende resultaat
  4. inschakeling van de externe vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat
  5. Indiening van de klacht bij het bevoegd gezag; bij onvoldoende resultaat
  6. indiening van een klacht bij de Landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn onafhankelijk en door het college van bestuur van Fluenta in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld.

Ten slotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de Stichting GCBO. (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, www.gcbo.nl, 070-3861697). De klachtenregeling is te vinden op de website van Stichting Fluenta en op de website van uw school.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden. Vanaf deze datum zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

In de meldcode staat duidelijk beschreven wat er van de school verwacht wordt bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het biedt houvast in het proces van signaleren en handelen doordat het duidelijk beschrijft wat er in iedere fase van het proces gedaan moet worden. Die duidelijkheid vermindert de onzekerheid en vergroot te bereidheid tot handelen.

Sponsoring

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met verschillende organisaties in het bedrijfsleven een convenant afgesloten.

Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren.

Enkele regels uit het convenant zijn:

  • sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
  • bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;
  • de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
  • de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels.

Sociale Veiligheid

Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig voelen op onze school. Wij voeren dan ook (conform art. 4c, WPO) een veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Voor ouders en leerlingen is het van belang dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school als het gaat om pesten op school.

In onze beleidsstukken, arbobeleid, anti pestprotocol en ons eigen kanjerprofiel, staat beschreven hoe we hier praktische invulling aan geven. Als school hebben wij, samen met onze kanjercoördinatoren, ons eigen anti-pestbeleid opgesteld in het kanjerprotocol. Dit protocol is op school op te vragen en op onze website te vinden.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. Bij ons op school zijn dit Sonja Spronk en Rianne de Jong. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit. Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school.

De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig is, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag en/of naar de Landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (Stichting GCBO. Website:www.gcbo.nl).

Privacybeleid op school

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt bij aanvang van elk schooljaar toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

In het Privacyreglement van Stichting Fluenta is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Stichting Fluenta onder het kopje ouderinformatie/privacy.

Wilt u het bestuur een vraag stellen, dan kunt u dat het beste via het bestuurskantoor doen. De statuten van de stichting en het strategisch beleid (Koersplan) kunt u vinden op de website.

Voor meer informatie: www.fluenta.nl

Contactadressen

Stichting Fluenta
Meentwal 15
3432 GL Nieuwegein
Telefoon: 030-6008811
E-mail: info@fluenta.nl
Website: www.fluenta.nl
Voorzitter college van bestuur: Harry de Vink

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
GMR Stichting Fluenta
Meentwal 15
3432 GL Nieuwegein

Externe vertrouwenspersonen van Fluenta
mw. Marjon ten Heggeler ( M.tenheggeler@cedgroep.nl ) en mevrouw Rietveld (E.Rietveld@cedgroep.nl )
evp@cedgroep.nl
CED-groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Telefoon: 010-4071599

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

Geschillencommissie Passend Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Geschillencommissie passend onderwijs Postbus 85191
3508 AD Utrecht
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Inspectie van het onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon postbus 51: 0800-8051 (gratis)
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Schoolverzekering Raetsheren van Orden
Via Verus voor Christelijk onderwijs
Postbus 381
3440 AJ Woerden
Telefoon: 0348 74 44 44

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld

Samenwerkingsverband Profi Pendi
Dukatenburg 101,
3437 AB Nieuwegein
Telefoon: 030 275 12 88
E-mail: info@profipendi.nl
Website: www.profipendi.nl

Documenten en regelingen

Wat is onze klachtenprocedure? Hoe gaan we om met de veiligheid op school? En wat staat er in de statuten? Hier vind je alle relevante documenten.

Stichting Fluenta

Meentwal 15
3432 GL Nieuwegein


Telefoon: 030-6008811
E-mail: info@fluenta.nl
Website: www.fluenta.nl

Klachtenregeling Stichting Fluenta