YHS_7994(1)

Zorgstructuur

Het volgen van leerlingen

Alle leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. In ons onderwijsaanbod houden we dan ook rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Het aanbieden en de verwerking van de leerstof vindt op drie niveaus plaats: de basisinstructie voor het grootste deel van de groep, tijdens de verlengde instructie kan de leerkracht ‘directe’ hulp bieden aan de leerlingen die moeite hebben met de leerstof. Voor leerlingen in de verrijkingsgroep is er een extra aanbod.

Op school werken we met een leerlingvolgsysteem waarbij de leerlingen op bepaalde tijden worden gevolgd in hun ontwikkeling. In unit 1 volgen we de kinderen in hun sociaal- emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling door middel van het observatie-instrument ParnasSys leerlijnen voor de cognitieve doelen en Kanvas voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

In de groepen 3 t/m 8 wordt o.a. getoetst op de onderdelen technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vinden observaties plaats en maken we gebruik van Kanvas. Door de observaties en de toetsen krijgen we op school een goed beeld van de ontwikkeling van zowel de individuele leerling als de groep. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er eventuele hiaten in de leerstof zijn. De toetsgegevens worden zowel klassikaal als individueel verwerkt en bewaard. Van iedere leerling is er zo over de hele schoolloopbaan een beeld van zijn of haar ontwikkeling.

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Tijdens de 10-minuten-gesprekken kunnen de uitslagen van de observaties en de toetsen van de leerlingen aan de orde komen. Als hiertoe aanleiding is, worden de resultaten ook op andere momenten in het schooljaar met de ouders besproken. In het rapport geven we aan iedere individuele leerling de uitdraai uit het CITO-leerlingvolgsysteem mee. Daarnaast hebben we het ouderportaal open staan. Hier kunt u ook digitaal de ontwikkeling van uw kind volgen.

Zorgteam/passend onderwijs

De ondersteuning aan de leerling speelt in het basisonderwijs een belangrijke rol, het zogenaamde passend onderwijs. Er zijn er kinderen die nog meer specifiekere ondersteuning en aandacht nodig hebben. Deze extra hulp en het treffen van speciale voorzieningen binnen de school noemen we het ‘ondersteuningsaanbod’. Ondanks dat het hele team hier verantwoordelijk is , hebben we op school een zorgteam ingericht waarin o.a. intern begeleider en een kindercoach zitten.

De intern begeleider

Onze intern begeleider is Mirte van Velzen. De intern begeleider heeft als primaire taak het begeleiden van de leerkrachten in de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daarnaast heeft de intern begeleider een faciliterende, ondersteunende en coördinerende rol binnen de school. Als een leerling bijvoorbeeld extra zorg nodig heeft, organiseert zij samen met ouders en externe partners een overleg om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen en de ondersteuning te bieden. Soms kunnen we dat op school organiseren, soms moeten we experts bij uw kind betrekken. Denk aan een orthopedagoog, een speltherapeut en een fysiotherapeut.

Kindercoach

Juf Annemiek Wijnholt is de kindercoach van onze school. Zij kan met individuele kinderen of met groepjes in gesprek als er belemmeringen worden ervaren. Mogelijke situaties waarbij juf Annemiek bij kan helpen zijn:

- onzekerheid/weinig zelfvertrouwen
- contacten met anderen
- gevoelens uiten
- zelfbeeld
- faalangst
- pesten
- negatief denken/piekeren
- hooggevoeligheid
- moeilijk kunnen ontspannen
- sociale vaardigheid
-meidenvenijn
-onprettige sfeer bij groepjes leerlingen

Uw kind kan zelf iets aangegeven of de leerkracht merkt dat uw kind wat extra aandacht nodig heeft. De leerkracht zal dit altijd eerst met de IB-er én met u overleggen. De IB-er kijkt met de kindercoach wanneer er plek is. Een plekje bij juf Annemiek is altijd kortdurend. Mocht uw kind meer nodig hebben dan wordt dat via de IB-er met u gecommuniceerd.

Specialisten en coördinatoren binnen de school

Binnen De Pijler hebben wij een aantal collega’s die zich verder hebben gespecialiseerd binnen een bepaald domein. Van deze expertise kunnen andere collega’s binnen de school gebruik maken, zodat zij de leerlingen nog beter kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften in de klas. De specialisten werken nauw samen met de intern begeleider en directie van de school.

Binnen onze school zijn dat:

De rekenspecialist, juf Jiska
- werkt diagnosticerend (BAREKA, software) en brengt hiaten in kaart en biedt gerichte aanpak
- is de deskundige voor leerlingen met rekenproblemen
- werkt vanuit een rekenplan aan schoolontwikkeling op rekengebied o.a. implementeren van de nieuwe rekenmethode Pluspunt

De lees/taal specialist, juf Marieke Verhagen
- zet zich in voor de leesbevordering en leesplezier
- coacht leerkrachten op gebied van lees-didactiek
-werkt vanuit een lees-taalplan aan schoolontwikkeling op taalgebied o.a. implementeren nieuwe Taal/spellingmethode, herinrichten bibliotheek, invoeren Close Reading

De ICT-er, juf Marije
- houdt de leerlingsoftware up to date
- ondersteunt de collega’s op het gebied van ICT
- werkt vanuit een ICT plan aan schoolontwikkeling

De Kanjercoördinator, juf Martine
- maakt schoolbrede analyses n.a.v. Kanvas registraties en observaties en heeft hierover gesprekken met de leerkrachten over
- draagt zorg voor de Kanjer certificering van collega’s
- werkt vanuit het Kanjerplan aan schoolontwikkeling

De interne contact persoon, juf Inge
Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon. Dit kan als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Ook is er voor leerlingen een brievenbus bij de ingang van de school waar ze kenbaar kunnen maken dat ze iets met Juf Inge willen bespreken. De interne contactpersoon gaat één maal per jaar de klassen langs met een folder. De kinderen krijgen dan de folder mee waarin staat waar de interne contactpersoon kinderen bij kan helpen. Bij de ingangen van de school hangt deze folder aan de muur.

Externe betrokkenen

Fysiotherapie
Eén dag in de week is er een fysiotherapeut bij ons op school aanwezig. De behandelingen worden onder schooltijd aan de leerling gegeven. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen u en de fysiotherapeut. U kunt voor uw vragen ook terecht bij de intern begeleider of de groepsleerkracht.

Profi Pendi, samenwerkingsverband Passend onderwijs
Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteunende voorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. De intern begeleider is de schakel tussen school en Profi Pendi. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en wij samen met u een hulpvraag hebben, kunnen we een MDO beleggen waarbij de consulent van Profi Pendi meedenkt in handvatten en eventuele vervolgacties. Vaak zal ook het jeugdteam IJsselstein aansluiten bij het MDO. Voor meer informatie: www.profipendi.nl

Jeugdteam IJsselstein
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Zij geven (samen met huisartsen) de indicaties af voor iedere vorm van hulpverlening. Als er zorgen zijn (grote of kleine) bij ouders rondom de ontwikkeling van kinderen (sociaal emotioneel of op leergebied) kunnen ouders contact opnemen met het jeugdteam IJsselstein. Het bezoekadres is Merkelbachlaan 2, 3404 EX IJsselstein. Telefoon: 030 6869901, e-mail: ijsselstein@jeugdteam.nu.