YHS_8010

vertrouwd én eigentijds onderwijs

“We bereiden onze kinderen voor op de maatschappij van morgen.” Deze uitspraak geeft mooi weer wat wij met elkaar willen bereiken en staat aan de basis van ons vernieuwende onderwijs.

Het is ons doel om een school te zijn waar kinderen zich maximaal kunnen kunnen ontwikkelen, zowel sociaal emotioneel als cognitief, op een manier die past bij de 21ste eeuw, en waarbij ze ten volle gebruik maken van hun talenten.

Vaste thuisgroepen

De leerlingen zitten in een eigen vertrouwde thuisgroep en hebben een vaste leerkracht. Zo hebben ze een veilige vertrouwde basis als zij op school zijn. Iedere thuisgroep heeft een eigen lokaal tot zijn beschikking. De leerkracht van de thuisgroep is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de ochtenden werken wij aan de basisvaardigheden zoals (begrijpend)lezen, taal, spelling en rekenen.

Groepsdoorbrekend werken

Naast het werken in de thuisgroepen, werken we in de middagen ook veelal groepsdoorbrekend. Dit doen we bijvoorbeeld met de geïntegreerde zaakvakmethode DaVinci. We willen dat kinderen straks de antwoorden weten op vragen die nu nog niet zijn gesteld. Dat ze oplossingen bedenken voor dingen die nu nog niet zijn uitgevonden. Kinderen leren op verschillende manieren samenwerken en samen beslissingen nemen, ze leren hoe ze invulling kunnen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen houdingen en vaardigheden waardoor ze goed voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de maatschappij.

Wij hebben onze leerjaren verdeeld in bouwen om het groepsdoorbrekend werken te versterken. De units zijn als volgt opgebouwd:
- groep 1 en 2 werken samen in de onderbouw
- groep 3, 4 en 5 werken samen in de middenbouw
- groep 6, 7 en 8 werken samen in de bovenbouw

2
4
7
9

Eigenaarschap

Door het kind goed te kennen en te begrijpen kunnen we doelgericht werken en activiteiten aanbieden met uitdagingen en kansen die je kind verder brengen. We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling en maken ze eigenaar van hun leerproces.

De kinderen werken met een weektaak, waardoor ze zelf eigenaar worden van het werk dat ze maken. Hierbij wordt ook ingespeeld op het niveau en daardoor kan elk kind gepast aan de slag met zijn of haar werk. We stimuleren zo zelfstandigheid, samenwerken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.