YHS_7796

Onderwijs in de onderbouw

Spelend leren is voor de ontwikkeling van kleuters essentieel. De kinderen werken op De Pijler in gezellige speelhoeken en met gevarieerde lesmiddelen en ontwikkelingsmaterialen. We hebben onder andere een bouwhoek en lees- of huiskamerhoek in het lokaal. Kinderen leren zo aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesse.

Bij kinderen in de onderbouw ligt het accent op leren door te spelen. Vooral in het begin is dit heel belangrijk. De kinderen leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn. Aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en motorische vaardigheden. Vanuit doelen wordt er gewerkt met taal- en rekenactiviteiten, spelen in de bouwhoek, lees- of huiskamerhoek en in het speellokaal of buiten. We zorgen ervoor dat de leerlingen zo veel mogelijk plezier hebben bij het spelend leren. We groeperen de leerstof rond thema’s. Gaandeweg gaat het spelen langzaam over in meer schools-leren.

Voor het kleuteronderwijs, groep 1-2, kiezen we bewust voor het samenstellen van heterogene groepen. Dat betekent jongste en oudste kleuters samen in één groep. Het ‘leren van elkaar’ wordt hiermee bevorderd. De leerkracht zorgt voor een gezellige sfeer waarin het kind zich prettig voelt. In het kleuteronderwijs speelt de kring een belangrijke rol.

Ook in de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan de wereld om ons heen. In het begin is dit de wereld heel dichtbij. We werken thematisch aan de hand van doelen. De doelen worden bepaald aan de hand van leerlijnen en de ontwikkeling van kinderen. Daarbij gebruiken we de methode Schatkist en andere materialen. De methode Schatkist is kerndoeldekkend voor het reken- en taalonderwijs en de methode helpt ons bij het creëren van een rijke leeromgeving. De verwerking van de lesstof wordt in verschillende niveaus aangeboden. Tevens probeert de leerkracht de kinderen te interesseren voor ‘nieuwe dingen’ die aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van het kind: prikkelend en uitdagend bezig zijn om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

In groep 2 besteden we speciale aandacht aan de doorstroom naar groep 3. Dit vraagt van de kinderen de nodige energie en gewenning, maar er zal nog regelmatig gespeeld worden, zowel binnen als buiten de groep. Voorbereidend schrijven, -lezen, en -rekenen zijn belangrijke vakken. Toch blijft er ruimte voor spel, creativiteit en het ontdekken van de wereld.

Het dagritme van een kleutergroep (een voorbeeld)
08.20 uur Inloop
08.30 uur In kring; o.a. dagopening,Trefwoord, gesprekjes, zingen, dag van de week behandelen, kanjertraining
09.00 uur Speel/werkles
10.00 uur Taal/rekenkring
10.15 uur In de kring: eten en drinken, voorlezen, taalactiviteit
10.40 uur Buitenspelen
11.40 uur Taal/rekenkring
12.00 uur Lunchen: voorlezen, Kanjeractiviteit
12.30 uur Buitenspelen
13.10 uur Rekencircuit
13.45 uur Afsluiting in de kring: Wat hebben we gedaan en geleerd?
13.55 uur Einde schooldag: naar huis of naar de (naschoolse) opvang