Verlofaanvraag

Leerplichtwet: Een kind is op de eerste schooldag van de maand nadat het vijf jaar is geworden leerplichtig. Het kind moet dan naar school. Op onze school zitten alle kinderen al vanaf hun vierde jaar. Wij verwachten de leerlingen van 8.30 uur tot 14.00 op school.

Is uw kind ziek; kunt u tussen 8.00-8.30 uur uw kind ziekmelden via telefoonnummer: 030-6874094.

Ook herhaaldelijk te laat komen wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Ook dit verzuim moet de school melden bij leerplicht.

Verlofaanvraag

De directie voert een duidelijk beleid waar het gaat om verlofaanvragen. Elk jaar opnieuw komen er verzoeken van ouders bij de directie om verlof voor een van hun kinderen, om een extra vrije dag of een extra vakantie buiten de normale schoolvakantie te geven. De school mag hier geen verlof voor geven.

Wel kan de directie volgens de Leerplichtwet extra verlof geven tot maximaal tien dagen. Dit alleen bij 'gewichtige omstandigheden of geldige redenen', zoals de wet dat noemt. Bij twijfel aan de juiste interpretatie, nemen wij altijd contact op met de leerplichtambtenaar. Dit is een speciale medewerker die door de gemeente is aangesteld om erop toe te zien, dat de regels van de leerplicht worden nageleefd.

- 6 weken van te voren: Een verzoek om verlof moet door de ouders van het kind uiterlijk zes weken van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de directeur (zie onderstaande link voor de download van het formulier Verlofaanvraag). Alle verzoeken dienen van een goede motivering te zijn voorzien. En indien van toepassing, een kopie van het bewijs. Wanneer het om verlof gaat binnen het aantal van tien dagen en onder 'de gewichtige omstandigheden' valt, dan beslist de directie, eventueel na advies te hebben ingewonnen bij de leerplichtambtenaar. Als vrij wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, moet de school het verzoek naar de leerplichtambtenaar sturen. De goedkeuring van de leerplichtambtenaar is hierbij een vereiste.

De directie is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim of vermoeden daarvan te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij twijfel aan ziekte van een afwezige is de directie ook verplicht een melding te doen aan de leerplichtambtenaar. Als ouders of zich de directie niet houden aan de verplichtingen, kan door de rechter een boete worden opgelegd. Bovenstaande regels gelden voor alle leerplichtige kinderen, dus voor alle kinderen die 5 jaar zijn of ouder.

Er kan verlof worden verleend:

 • voor het bezoeken van een arts, alleen als dit niet buiten de lesuren kan;
 • bij verhuizing binnen de gemeente;
 • bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad;
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de leerling in de eerste graad;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling;
 • voor leerlingen, woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden, waardoor zij de school niet kunnen bereiken;
 • bij een besmettelijke ziekte in het gezin;
 • bij 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
 • voor leerlingen i,v,m. de viering van nationale of godsdienstige feest- en gedenkdagen; leerlingen die vanwege geloofsovertuiging niet aanwezig mogen zijn, kunnen na een schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers worden vrijgesteld van deelname aan deze viering. Zij worden elders op school gedurende deze tijd opgevangen;
 • als de werkgever de kostwinner van het gezin verplicht buiten de schoolvakantie vrij te nemen (overlegging van een werkgeversverklaring is dan vereist); het verlof mag niet opgenomen worden in de eerste twee weken van het schooljaar;
 • als de kostwinner van het gezin zijn functie vervult in een eenpersoons/gezinsbedrijf, waarvan de inkomsten in belangrijke mate afhankelijk zijn van arbeid tijdens de schoolvakanties en redelijkerwijs geen andere oplossing voorhanden is; het verlof mag niet opgenomen worden in de eerste twee weken van het schooljaar;
 • bij zeer ernstige sociale en/of medische problemen, zoals in de gevallen dat het gezin op medische of sociale indicatie op vakantie moet (overlegging van een verklaring van arts c.q. maatschappelijk werker is dan vereist);
 • een gezinslid gehandicapt is en op grond daarvan afhankelijk is van aangepaste accommodaties buiten de vakantieperiode;
 • in overige gevallen wordt elke aanvraag afzonderlijk beoordeeld.